ADR-koulutukset

ALKUKOULUTUS

Kou­lu­tuksen vähimmäiskesto

Perus­ajolupa (ei sisällä luokkia 1 ja 7)

18  oppi­tuntia

Yhdis­tetty perus­ajolupa (sisältää luokat 1-9)

26 oppi­tuntia

Räjäh­dea­jolupa (luokka 1) 

8 oppi­tuntia

Säi­liö­ajolupa

12 oppi­tuntia

Hen­ki­lö­koh­taiseen käy­tännön har­joit­teluun vaa­ditaan lisä­op­pi­tunteja, jotka vaih­te­levat ope­tet­tavien kul­jet­tajien mää­rästä riippuen. Hen­ki­lö­koh­taisiin käy­tännön har­joi­tuksiin on sisäl­lyttävä ainakin ensiapu, palon­sam­mutus ja toi­minta mah­dol­li­sessa vaara- tai onnettomuustilanteessa.

TÄYDENNYSKOULUTUS

Kou­lu­tuksen vähimmäiskesto

Perus­ajolupa (ei sisällä luokan 1 ja 7 ajolupaa )

9 oppi­tuntia

Perus- ja räjäh­dea­jolupa (ei sisällä luokan 7 ajolupaa)

13 oppi­tuntia

Perus- ja radio­ak­tii­visten aineiden ajolupa (ei sisällä luokan 1 ajolupaa) 

13 oppi­tuntia

Yhdis­tetty perus­ajolupa (sisältää luokat 1-9)

13 oppi­tuntia

Perus- ja säi­liö­ajolupa (ei sisällä luokkia 1 ja 7)

15 oppi­tuntia

Perus-, luokan 1- ja säiliöajolupa

19 oppi­tuntia

Perus-, luokan 7- ja säiliöajolupa

19 oppi­tuntia

Yhdis­tetty perus- ja säi­liö­ajolupa (sisältää luokat 1-9)

19 oppi­tuntia

Kou­lutus sisältää hen­ki­lö­koh­taisia käy­tännön har­joi­tuksia. Hen­ki­lö­koh­taisiin käy­tännön har­joi­tuksiin on sisäl­lyttävä ainakin ensiapu, palon­sam­mutus ja toi­minta mah­dol­li­sessa vaara- tai onnettomuustilanteessa.