Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä, että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ’läheltä piti’ tilanteita

Tämän ammat­ti­pä­te­vyys­jat­ko­kou­lu­tuksen aiheen tavoit­teena on käsi­tellä kul­jet­tajan työ­päivää rajoit­tavaa lain­sää­däntöä sekä kuorman purkaus- ja las­taus­ta­pah­tumiin liit­tyviä turvallisuusnäkökulmia.

Tavoitelausekkeet:

2.1 Tavoite tuntea tie­lii­kenteen sosi­aa­linen ympä­ristö ja siihen liittyvä säännöstö

1.4 Tavoite osata kuor­mittaa ajo­neuvo tur­val­li­suus­sään­töjen ja ajo­neuvon tar­koi­tuk­sen­mu­kaisen käytön mukaisesti

Ohjeita Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta -etäkoulutukseen osallistujille

  • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä.
  • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta
  • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokai­sella suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä kou­lu­tukseen omalla pää­te­lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen.
  • Var­si­nainen linkki Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuor­man­si­donta  kou­lu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee suo­rit­ta­jalle kurs­si­vah­vis­tuksen yhteydessä.
  • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-15:00 välillä. Ole hyvissä ajoin pai­kalla.
  • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen. Tulkin käyttö ei ole mahdollista.
  • Kou­lu­tuksen kesto Seit­semän (7) tuntia
  • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus

Koulutuksen hinta webinaarina 59,00 € + alv 24%

  • Tra­ficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 € sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24%
  • Kou­lu­tuksen hinta avoimena läs­nä­olo­kou­lu­tuksena 99,00 € + alv 24 %. Taficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 €, sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24 %.

Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta koulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle

Jär­jes­tämme  Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuor­man­si­donta kou­lu­tuksia tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisältö on rää­tä­löi­tä­vissä asiakkaan toi­vo­musten mukai­sesti. Kou­lutus toteu­tetaan yhtei­sesti sovittuna ajan­kohtana. Kou­lutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valit­se­massa paikassa.

Peruutusehto

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € + alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.