Ammattikuljettajan trukkikoulutus

Koulutuksen tavoite ammattikuljettajalle

 • Työ­tur­val­li­suuden lisää­minen auto­kul­jet­tajan työssä
 • Kul­jettaja tun­nistaa las­taajan vel­vol­li­suudet, vastuut ja oikeudet
 • Tru­kin­käytön tehok­kuuden lisää­minen osana auton­kul­jet­tajan työtä
 • Mate­ri­aa­li­va­hin­kojen vähen­tä­minen trukkityöskentelyssä
 • Tru­kin­kul­jet­tajan vastuut ja velvollisuudet
 • Tru­kin­kul­jet­tajana toi­misen edellytykset
 • Vaa­ti­mukset, vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
 • Trukin rakenne
 • Tru­kin­kul­jet­tajan oikea ajat­te­lutapa työturvallisuuteen
 • Tur­val­lisuus kuormaus- ja purkutilanteissa
 • Kuor­maus­mää­räysten tie­tä­minen ja noudattaminen

Tavoitelausekkeet:

1.2. Tavoite tuntea hal­lin­ta­lait­teiden tek­niset omi­nai­suudet ja toi­minta trukin hal­lit­se­mi­seksi, kulu­misen mini­moi­mi­seksi ja toi­min­ta­häi­riöiden ennaltaehkäisemiseksi

1.4 Tavoite osata kuor­mittaa ajo­neuvo tur­val­li­suus­sään­töjen ja ajo­neuvon tar­koi­tuk­sen­mu­kaisen käytön mukaisesti

3.1 Tavoite tie­dostaa lii­ken­teeseen ja työ­ta­pa­turmiin liit­tyvät riskit

3.3 Tavoite pystyä ennal­taeh­käi­semään fyy­siset riskit

3.4 Tavoite tie­dostaa fyy­sisen ja hen­kisen suo­ri­tus­kyvyn merkitys

3.4 Tavoite osata käyt­täytyä yri­tyksen imagoa tuke­valla tavalla

Ammattikuljettajan trukkikoulutus -etäkoulutukseen osallistujille

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä.
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokai­sella suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä kou­lu­tukseen omalla pää­te­lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen.
 • Var­si­nainen linkki Ammat­ti­kul­jet­tajan truk­ki­kou­lu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee suo­rit­ta­jalle kurs­si­vah­vis­tuksen yhteydessä.
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-15:00 välillä. Ole hyvissä ajoin pai­kalla.
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen. Tulkin käyttö ei ole mahdollista.
 • Kou­lu­tuksen kesto Seit­semän (7) tuntia
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus

Koulutuksen hinta webinaarina 59,00 € + alv 24%

 • Tra­ficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 € sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24%
 • Kou­lu­tuksen hinta avoimena läs­nä­olo­kou­lu­tuksena 99,00 € + alv 24 %. Taficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 €, sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24 %.

Ammattikuljettajan trukkikoulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle

Jär­jes­tämme Ammat­ti­kul­jet­tajan truk­ki­kou­lu­tuksia   tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisältö on rää­tä­löi­tä­vissä asiakkaan toi­vo­musten mukai­sesti. Kou­lutus toteu­tetaan yhtei­sesti sovittuna ajan­kohtana. Kou­lutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valit­se­massa paikassa.

Peruutusehto

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 65,00 € + alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.