Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus

Koulutuksen tavoite, kuljettaja tunnistaa:

 • tietää tavara- ja hen­ki­lö­kul­je­tuksiin liit­tyvät tava­ra­va­hin­ko­määrät ja -lajit
 • tava­ra­va­hin­kojen syyt ja syntymekanismit
 • tava­ra­va­hin­ko­riskit omassa työssään
 • kuinka välttää tava­ra­va­hinkoja oikeilla työtavoilla
 • rah­ti­kirjan mer­kitys yri­tyksen tulon­muo­dos­tukseen ja vastuisiin
 • kuinka rah­ti­kirja tar­vit­taessa täy­tetään, tar­kastaa rah­ti­kirjan tiedot ja säilyttää/​luovuttaa sen tie­kul­je­tus­so­pi­muslain ja yri­tyksen ohjeiden mukaisesti
 • kuinka rah­ti­kirjaan tehdään varauma aina kun se on tai voi olla tarpeen
 • mikä on kuorman var­mis­ta­misen mer­kitys tava­ra­va­hin­kojen torjunnassa
 • vakuu­tusten mer­ki­tyksen ja myös rajoi­tukset riskien torjunnassa

Tavoitelausekkeet:

1.4 Tavoite osata kuor­mittaa ajo­neuvo tur­val­li­suus­sään­töjen ja ajo­neuvon tar­koi­tuksen käytön mukaisesti

1.5 Tavoite pystyä huo­leh­timaan mat­kus­tajien muka­vuu­desta ja turvallisuudesta

3.5 Tavoite kyetä arvioimaan hätätilanteita

3.6. Tavoite osata käyt­täytyä yri­tyksen imagoa tuke­valla tavalla

Ohjeita Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus -etäkoulutukseen osallistujille

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä.
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokai­sella suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä kou­lu­tukseen omalla pää­te­lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen.
 • Var­si­nainen linkki Ehjänä perille – vahin­ko­vapaa kul­jetus  kou­lu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee suo­rit­ta­jalle kurs­si­vah­vis­tuksen yhteydessä.
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-15:00 välillä. Ole hyvissä ajoin pai­kalla.
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen. Tulkin käyttö ei ole mahdollista.
 • Kou­lu­tuksen kesto Seit­semän (7) tuntia
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus

Koulutuksen hinta webinaarina 59,00 € + alv 24%

 • Tra­ficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 € sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24%
 • Kou­lu­tuksen hinta avoimena läs­nä­olo­kou­lu­tuksena 99,00 € + alv 24 %. Taficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 €, sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24 %.

Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus koulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle

Jär­jes­tämme kou­lu­tuksia Ehjänä perille – vahin­ko­vapaa kul­jetus kou­lu­tuksia tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisältö on rää­tä­löi­tä­vissä asiakkaan toi­vo­musten mukai­sesti. Kou­lutus toteu­tetaan yhtei­sesti sovittuna ajan­kohtana. Kou­lutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valit­se­massa paikassa.

Peruutusehto

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 65,00 € + alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.