ENNAKOIVA AJO

Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin viimeisessä muutoksessa direktiivin oppiaineiden luetteloon lisättiin uusi tavoitelauseke 1.3a

Siinä nos­tetaan enna­koiva aja­minen itse­näi­seksi ope­tuksen aiheeksi, kun tavoi­te­lauseke 1.3 pai­nottuu enem­mänkin talou­del­liseen ajamiseen.

1.3a Tavoite: osata ennakoida ja arvioida liikenteen riskejä ja mukautua niihin.:

Kou­lu­tuksen jälkeen kou­lu­tettava osaa entistä paremmin tun­nistaa ris­ki­te­kijät lii­ken­teessä, välttää vaa­ra­ti­lan­teita, toimia oikein enna­koin­ti­mah­dol­li­suuksien ääri­ra­joilla ole­vissa kriit­ti­sissä tilan­teissa sekä toimia onnet­to­muus­ti­lan­teissa niin, että onnet­to­muuden seu­raukset jäi­sivät mah­dol­li­simman pieniksi.

Tavoitelausekkeet:

1.3 Tavoite: osata opti­moida polt­toaineen käyttö.

1.3 a Tavoite: osata enna­koida ja arvioida lii­kenteen riskejä ja mukautua niihin.

1.4 Tavoite: osata kuor­mittaa ajo­neuvo tur­val­li­suus­sään­töjen ja ajo­neuvon tar­koi­tuk­sen­mu­kaisen käytön mukai­sesti (tava­ra­lii­kenne).

1.5 Tavoite: pystyä huo­leh­timaan mat­kus­tajien tur­val­li­suu­desta ja muka­vuu­desta (vain henkilöliikenne)

1.6 Tavoite: osata kuor­mittaa ajo­neuvo tur­val­li­suus­sään­töjen ja ajo­neuvon tar­koi­tuk­sen­mu­kaisen käytön mukai­sesti (hen­ki­lö­lii­kenne).

Ohjeita Ennakoivan ajon -etäkoulutukseen osallistujille

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä.
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokai­sella suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä kou­lu­tukseen omalla pää­te­lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen.
 • Var­si­nainen linkki Enna­koivan ajon kou­lu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee suo­rit­ta­jalle kurs­si­vah­vis­tuksen yhteydessä.
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-15:00 välillä. Ole hyvissä ajoin pai­kalla.
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen. Tulkin käyttö ei ole mahdollista.
 • Kou­lu­tuksen kesto Seit­semän (7) tuntia
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus

KOULUTUKSEN HINTA WEBINAARINA 59,00 € + alv 24%.

 • Tra­ficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 € sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24%
 • Kou­lu­tuksen hinta avoimena läs­nä­olo­kou­lu­tuksena 99,00 € + alv 24 %. Taficomin rekis­te­röin­ti­maksu 11,00 €, sekä Tra­ficomin raja­pinnan käyt­tö­maksu 2,50 € + alv 24 %.

Tarjoamme Ennakoivan ajon koulutuksia seuraavasti:

 • Enna­koiva aja­minen. Pidä peli­varaa. Vir­tu­aa­lisena webi­naa­ri­kou­lu­tuksena inter­netin kautta, joten voit osal­listua kou­lu­tukseen esim. kotoa käsin table­tilla, tie­to­ko­neella tai hyvällä äly­pu­he­li­mella, jossa on toimiva kamera sekä mik­rofoni, sekä riit­tävän nopea internet yhteys
 • Enna­koiva aja­minen, liuk­kaan­kelin rata­har­joit­teluna sul­je­tulla rata-alu­eella, tämä kou­lutus jär­jes­tetään ryh­mille tai kul­je­tus­yri­tyk­sille erikseen suun­ni­teltuna tilaus­kou­lu­tuksena eril­lisen sopi­muksen mukaan 

Ennakoivan ajon koulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme Enna­koivan ajon kou­lu­tuksia tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisältö on rää­tä­löi­tä­vissä asiakkaan toi­vo­musten mukai­sesti. Kou­lutus toteu­tetaan yhtei­sesti sovittuna ajan­kohtana. Kou­lutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valit­se­massa paikassa.

Peruutusehto

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € + alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan