Hätäensiapukurssi 8h webinaarina tai avoimena läsnäolokoulutuksena

Hätäensiapukurssi 8h

Hätäen­sia­pu­kurssin tar­koitus on antaa val­miudet henkeä pelas­tavaan ensiapuun, eli ne vähim­mäis­tiedot- ja taidot jotka jokai­sella tulisi ehdot­to­masti olla. Hätäen­sia­pu­kurssi 8 tuntia on viral­linen SPR:n kou­lu­tus­poh­jainen ensiapukurssi. 

Kokeneet hätäensiapukouluttajat

Kaikki ensia­pu­kou­lut­ta­jamme ovat ammat­ti­laisia, joilla on run­saasti käy­tännön koke­musta muun muassa ensi­hoi­totyön parissa. Hätäen­sia­pu­kou­lu­tuksen pitää kokeneet hätäensiapukouluttajat.

Kou­lut­ta­jamme opas­tavat myös sydä­nis­kurin han­kin­nassa, jos sinä tai yri­tyksesi haluatte olla hätäen­siapuun liit­tyvän tur­val­li­suuden edel­lä­kävijä. Sydä­niskuri on laite, jota käyt­tä­mällä saatat pelastaa elvy­tet­tävän hengen. 

Kenelle hätäensiapukurssi on tarkoitettu? 

Kou­lutus sopii kai­kille työhön, ammattiin tai tai­toihin kat­so­matta. Jos hätäen­sia­pu­kortti 8h on päässyt van­hen­tumaan, tulee kou­lutus suo­rittaa uudestaan, jotta pätevyys pysyy voimassa. 

Jos sinulla on ennestään SPR:n myöntämä hätäen­siapu-pätevyys, voit kerrata vas­taavan päte­vyyden kerran KURS­SI­MESTAN neljän tunnin hätäen­sia­pu­kou­lu­tuk­sessa tai kah­deksan tunnin hätäen­sia­pu­kou­lu­tuk­sessa kol­meksi vuo­deksi, jonka jälkeen 8 tunnin kou­lutus on suo­ri­tettava uudestaan. 

Ker­tauksen myötä saat KURS­SI­MESTAN myön­tämän Hätäen­sia­pu­kortin tilalle.

Hätäensiapukoulutuksen vakiosisältö

 • Toi­minta onnet­to­muuden tai sai­ras­koh­tauksen sat­tuessa: Tilan­nearvio, hätäen­sia­vusta hätäilmoitukseen 
 • Potilaan tut­ki­minen hätäen­siapua varten 
 • Elvy­tys­ta­pahtuma: hen­gi­tyksen ja sydä­men­toi­minnan tur­vaa­minen, perus­el­vytys, tajut­tomuus, vie­ra­sesine hengitysteissä 
 • Sai­raus­koh­taukset: Aivo­ve­ren­kierron häiriön oireet, pyör­ty­minen, rin­takipu, epi­lepsia, dia­betes, kou­ris­tukset, hen­gi­tys­vai­keudet (astma, allergia) 
 • Eri­laiset haavat, veren­vuodot, sokki 
 • Palo­vammat 
 • Defi­bril­laat­torin käyttökoulutus 

Jopa yksin­ker­taiset ensia­pu­taidot voivat pelastaa elämän niin kotona kuin työ­pai­kalla. Mah­dol­lisen vamman suu­ruuden tai elvy­tyksen onnis­tu­misen rat­kai­sevat aika ja taito. Jos esi­mer­kiksi painelu-puhal­lusel­vytys ja defi­bril­laatio käyn­nis­tyvät 3–5 minuu­tissa, autet­tavan mah­dol­lisuus sel­viytyä jopa kolminkertaistuu. 

Käytännönläheinen ensiapukoulutus

Tar­joamme kah­deksan tunnin ensia­pu­kou­lu­tuksen, jonka aikana opit enna­koimaan vaa­ran­paikkoja ja toi­mimaan oikein kriit­tisten minuuttien aikana. Pai­no­tamme eri­tyi­sesti käy­tän­nön­lä­hei­syyttä ja har­joit­telua teorian lisäksi. 

Kou­lu­tuksen aikana har­joit­telet muun muassa kyl­kia­sentoon kään­tä­mistä, elvyt­tä­mistä, veren­vuodon tyreh­dyt­tä­mistä ja sydä­nis­kurin käyttöä. Kou­lutus sopii sekä hen­ki­löille, joilla ei ole aikai­sempaa koke­musta ensia­vusta, että ensia­pu­tai­tojen kertaajille. 

Jokainen ensia­pu­kou­lut­ta­jamme on STM:n hyväksymä ETK-kou­luttaja, jolla on run­saasti käy­tännön koke­musta muun muassa ensihoitotyöstä. 

Ohjeita verkon kautta webinaariin osallistujille 

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä toi­minnot ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä. 
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta 
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokaisen suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä Hätäen­sia­pu­kou­lu­tukseen omalla lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen. 
 • Var­si­nainen linkki kou­lu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee osal­lis­tu­jalle kurs­sille osal­lis­tu­mis­vah­vis­tuksen yhteydessä. 
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-16:00. Ole hyvissä ajoin pai­kalla
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen sisällön.

Koulutuksen hinta 99€ + alv

 • Kou­lu­tuksen kesto Kah­deksan (8) tuntia 
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus 
 • Hintaan sisältyy Hätäen­sia­pu­kortti
 • Hätäen­sia­pu­kou­lu­tuk­sesta mah­dol­lista saada kuorma- ja linja-auton­kul­jet­tajan jat­ko­kou­lu­tuksen ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kintä. Ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kin­nästä veloi­tamme viran­omais­kulun 11 € (alv 0 %) sekä käsit­te­ly­kulun 2,50 € (+ alv 24 %). 
 • Päte­vyyden voi­mas­saolo Hätäen­sia­pu­kortti on voi­massa kolme (3) vuotta. 

Katso myös Ensiavun peruskurssi 16h (EA1)

Hätäensiapukoulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme Hätäen­sia­pu­kou­lu­tuksia myös tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisäl­lössä otetaan huo­mioon yri­tyksen toi­miala, työ­paikan olo­suhteet ja tapaturmariskit. 

Kou­lutus toteu­tetaan halua­manasi ajan­kohtana valit­se­massasi pai­kassa. Kou­lutus voidaan toteuttaa myös yri­tyksesi tiloissa. 

Kortin toimitus

Viral­linen Hätäen­sia­pu­kortti pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen Hätäen­sia­pu­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen Hätäen­sia­pu­kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Tar­vit­taessa kou­lu­tuk­sesta voi saada väliai­kaisen todis­tuksen kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta, todistus on voi­massa 30 pv. Kortin toi­mi­tuksen hoitaa Posti. Emme vastaa Postin mah­dol­li­sesti aiheut­ta­mista korttien katoa­mi­sista. 

Peruutusehdot

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € +alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.