Ensiavun peruskurssi 16h (EA1) webinaarina tai avoimena läsnäolokoulutuksena

Ensiavun peruskurssi 16h (EA1)

Ensiavun perus­kurssi 16 h (EA 1) ope­tetaan ne käy­tännön perus­tiedot ja -taidot, jotka jokai­sella kan­sa­lai­sella olisi hyvä olla. Ensia­pu­kurssi opettaa aut­tamaan hätä­ti­lan­teessa ja taval­li­sim­missa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

 • Viral­linen STM:n kou­lu­tus­poh­jainen ensiapukurssi 
 • Kurs­si­to­dis­tuksen voi­mas­saolo 3 vuotta. 
 • Pätevä kai­kissa Euroopan maissa 

Kokeneet ensiapukouluttajat

Kaikki ensia­pu­kou­lut­ta­jamme ovat ammat­ti­laisia, joilla on run­saasti käy­tännön koke­musta muun muassa ensi­hoi­totyön parissa. Ensia­pu­kou­lu­tuksen pitää STM:n hyväksymä ETK-kouluttaja. 

Kou­lut­ta­jamme opas­tavat myös sydä­nis­kurin han­kin­nassa, jos sinä tai yri­tyksesi haluatte olla ensiapuun liit­tyvän tur­val­li­suuden edel­lä­kävijä. Sydä­niskuri on laite, jota käyt­tä­mällä saatat pelastaa elvy­tet­tävän hengen. 

Kenelle ensiapukurssi on tarkoitettu? 

Kou­lutus sopii kai­kille työhön, ammattiin tai tai­toihin kat­so­matta. Jos ensia­pu­kortti 16h on päässyt van­hen­tumaan, tulee kou­lutus suo­rittaa uudestaan, jotta pätevyys pysyy voimassa. 

Jos sinulla on ennestään SPR:n myöntämä EA1-pätevyys, voit kerrata vas­taavan päte­vyyden kerran KURS­SI­MESTAN neljän tunnin ensia­pu­kou­lu­tuk­sessa tai kah­deksan tunnin ensia­pu­kou­lu­tuk­sessa kol­meksi vuo­deksi, jonka jälkeen 16 tunnin kou­lutus on suo­ri­tettava uudestaan. 

Ker­tauksen myötä saat KURS­SI­MESTAN myön­tämän Ensia­pu­kortti 16h:n EA1-kortin tilalle.

Ensiavun peruskurssin vakiosisältö 

 • Aut­ta­mis­toi­minta onnet­to­muu­dessa tai sairauskohtauksessa 
 • Hätäen­siavun perusteet 
 • Tajut­to­malle annettava ensiapu 
 • Perus­el­vytys mm. painelu-puhalluselvytys 
 • Vie­ra­sesine hengitysteissä 
 • Veren­kierron häi­riötila (sokki) 
 • Eri­laiset haavat 
 • Sai­raus­koh­taukset: Aivo­ve­ren­kierron häiriön oireet, pyör­ty­minen, rin­takipu, epi­lepsia, dia­betes, kou­ris­tukset, hen­gi­tys­vai­keudet (astma, allergia) 
 • Palo­vammat ja sähkön aiheut­tamat vammat 
 • Nivel­vammat ja murtumat 
 • Myr­ky­tykset 
 • Defi­bril­laat­torin käyttökoulutus 

Ohjeita Ensiavun peruskurssille osallistujille 

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet liittymä, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä. 
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome selainta 
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampi henkilö. Jokai­sella suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä kou­lu­tukseen omalla lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen. 
 • Var­si­nainen linkki kolu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee osal­lis­tu­jalle kurs­sille osal­lis­tu­mis­vah­vis­tuksen yhteydessä. 
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00-16:00. Ole hyvissä ajoin pai­kalla
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen sisällön.

Koulutuksen hintA 189€ + alv

 • Kou­lu­tuksen kesto kuusi­toista (16) tuntia 
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus 
 • Hintaan sisältyy Ensia­pu­kortti
 • Hätäen­sia­pu­kou­lu­tuk­sesta mah­dol­lista saada kuorma- ja linja-auton­kul­jet­tajan jat­ko­kou­lu­tuksen kaksi ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kintää. Ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kin­nöistä veloi­tamme viran­omais­kulut 2 x 11 € (alv 0 %) sekä käsit­te­ly­kulut 2 x 2,50 € (+ alv 24 %). 
 • Päte­vyyden voi­mas­saolo Ensia­pu­kortti EA1 on voi­massa kolme (3) vuotta. 

Katso myös Hätäensiapukurssi 8h

Ensiapukortin päivittäminen

On suo­si­tel­tavaa, että kolmen vuoden välein ker­rataan ensia­pu­taitoja ensia­pu­kou­lu­tuk­sessa. Ennen vuotta 2020 myön­net­tyihin SPR:n ensia­pu­kort­teihn kir­joi­tettiin päi­vä­määrä, johon asti pätevyys on voimassa. 

Pidä siis huolta, että päi­vität ensia­pu­tai­tojasi sään­nöl­li­sesti ensia­pu­kou­lu­tuk­sessa. Ensia­pu­kortit ovat voi­massa kor­tissa mai­nitun kuu­kauden vii­meiseen päivään asti, eikä joustoa hyväksytä kortin van­hen­tu­misen suhteen. 

Ensia­pu­kou­lu­tuksen 16h voi päi­vittää yhden kerran joko neljän tai kah­deksan tunnin ensia­pu­kurs­silla. Kun lyhyt ensia­pu­kou­lutus on ker­taalleen käyty, tulee suo­rittaa kak­si­päi­väinen ensia­pu­kou­lutus 16h, jotta Ensia­pu­kortti 16h pysyy voimassa. 

Ensiavun peruskoulutus 16h (EA1) tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme ensia­pu­kou­lu­tuksia myös tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisäl­lössä otetaan huo­mioon yri­tyksen toi­miala, työ­paikan olo­suhteet ja tapaturmariskit. 

Kou­lutus toteu­tetaan halua­manasi ajan­kohtana valit­se­massasi pai­kassa. Kou­lutus voidaan toteuttaa myös yri­tyksesi tiloissa. 

Kortin toimitus

Viral­linen Ensia­pu­kortti 16 h  pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen Ensia­pu­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen Ensia­pu­kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Tar­vit­taessa kou­lu­tuk­sesta voi saada väliai­kaisen todis­tuksen kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta, todistus on voi­massa 30 pv. Kortin toi­mi­tuksen hoitaa Posti. Emme vastaa Postin mah­dol­li­sesti aiheut­ta­mista korttien katoa­mi­sista. 

Peruutusehdot

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € +alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.