Logistiikkaturvallisuus, verkkokurssi

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista.

Kou­lu­tuk­sessa annetaan kuorma- ja linja-auton­kul­jet­ta­jille kat­tavat perus­tiedot liittyen heidän amma­tissaan esiin­tyviin logis­tiikka-alan tur­val­li­suus­nä­kö­kohtiin tavoit­teena saa­vuttaa tur­val­linen työympäristö.

Mitä kurssilla käsitellään?

Kul­jet­tajat tie­dos­tavat muun muassa palo­tur­val­li­suuteen liit­tyvät perus­asiat ja tun­tevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toi­min­ta­käy­tännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja mate­ri­aa­li­va­hinkoja, kun koko työyh­teisö edistää palo­tur­val­lista toimintaympäristöä.


Kou­lu­tuk­sessa autetaan kul­jet­tajia myös tun­nis­tamaan ryös­tö­ti­lan­teita ja ennal­taeh­käi­semään niitä omalla toi­min­nallaan. Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään myös toi­min­ta­malli ryöstön koh­teeksi jou­dut­taessa sekä miten toi­mitaan ryöstön jälkeen.

Kou­lu­tuk­sessa ope­tetaan tun­nis­tamaan eri­laisia riskejä ja annetaan vinkkejä tilan­teiden pur­ka­miseen ja jälkihoitoon.

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Ilmoit­taudu verk­ko­kou­lu­tukseen net­ti­si­vuil­lamme. Saat tun­nukset kou­lu­tukseen säh­kö­pos­titse. Kir­jaudu jär­jes­telmään. Tun­nis­taudu hen­ki­lö­koh­tai­silla verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla tai mobii­li­var­men­teella ja aloita koulutus.

Voit suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päi­vässä (7h, 1h = 45min) tai kahtena peräk­käisenä päivänä (2 x 3,5h). Kou­lutus on jaettu aina kahteen osaan, tämä myös sil­loinkin, jos valitset suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päivässä.

Kou­lutus tapahtuu ver­kossa, joten voit osal­listua mistä haluat.

Voit käyttää mitä tahansa uudehkoa tie­to­ko­netta, äly­pu­he­linta tai tablettia, lait­teessa pitää olla ääni- ja kuvayhteys, sekä riittävä Internet-yhteys, suo­sit­te­lemme vähintään 10Mbps.

Tar­vitset lisäksi Whatsapp- tai Signal-sovel­luksen val­vomon yhteyttä varten. Ne ovat ilmaisia ja helppoja asentaa puhelimeen.

Osallistu kurssille sinulle sopivana aikana

Voit vapaasti valita kou­lu­tuksen aloi­tus­hetken, kunhan huo­lehdit, että ehdit suo­rittaa kou­lu­tuksen loppuun ennen val­vomon sul­keu­tu­mista. Valvova kou­luttaja, joka auttaa sekä tie­to­tek­ni­sissä haas­teissa että kou­lu­tusai­heeseen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Valvomo on avoinna ma-to 8-22 ja pe-la 8-16 

Kou­lut­tajasi lähettää tiedon käy­dystä kou­lu­tuk­sesta Tra­fico­mille säh­köi­sesti. Lisäksi saat todis­tuksen PDF-muo­dossa ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuksen suo­ri­tuk­sesta itsellesi suoraan koulutusportaaliin.