MEISTÄ

Keitä me olemme? 

KURS­SI­MESTA on työ­elämän kou­lu­tus­pal­ve­luita tuottava yritys. Emme ole ihan aloit­te­li­joita työ­elämän kou­lu­tus­pal­ve­luiden tuot­ta­mi­sessa. Olemme olleet mark­ki­noilla jo useiden vuosien ajan ja toi­min­tamme on ollut pää­asiassa avointen läs­näolo kou­lu­tusten tuot­ta­minen lähinnä Uudenmaan alu­eella toi­mi­ville yrityksille.

Maailma muuttui vuonna 2020 koro­na­vi­ruksen myötä. Maa­lis­kuussa 2020 avointen läs­nä­olo­kou­lu­tusten pitä­minen kiel­lettiin ensin kokonaan useiden viik­kojen ajaksi. Kun rajoi­tuksia myö­hemmin lie­ven­nettiin, läs­nä­olo­kou­lu­tusten jär­jes­tä­mistä suo­si­teltiin silti edelleen välttämään.

Suomi tuli tilan­teeseen, jossa digi­loikka piti tehdä monilla eri aloilla ja se tuli myös mukaan näiden työ­elämän kou­lu­tus­pal­ve­luiden tuot­ta­miseen entistä vah­vemmin mukaan. On erittäin toden­nä­köistä, että digi­loikka tulee ohjaamaan entistä vah­vemmin yri­tysten toi­mintaa monin eri tavoin.

Uudistettu konsepti

KURS­SI­MESTA on tullut mark­ki­noille uusi­tulla kon­sep­tilla, lähes kaikki tar­jolla olevat kou­lu­tukset ovat ns. etä­kou­lu­tuksia. Kehi­tämme koko ajan toi­min­taamme sel­lai­seksi, että saamme mah­dol­li­simman laajan pal­ve­lu­kon­septin verkon kautta tapah­tuviin koulutuksiin.

KURS­SI­MESTA jatkaa siitä mihin Vek­siT­raffic Oy jäi ennen koronaa. Yri­tyksen taustat ovat siten varsin tutut Vek­siT­raffic Oy:n asiakkaille.

Suurin osa KURSSIMESTA:n jär­jes­tä­mistä kou­lu­tuk­sista tullaan toteut­tamaan live -kou­lut­tajan vetämänä webi­naa­reina kokonaan ver­kossa. Kou­lu­tuksiin voi osal­listua esim. kotoa käsin table­tilla, tie­to­ko­neella tai hyvällä äly­pu­he­li­mella, jossa on toimiva kamera sekä mik­rofoni, sekä riit­tävän nopea internet yhteys. 

Yrityksen arvot

Yri­tys­toi­min­tamme arvot ovat asia­kas­läh­töisyys, toi­min­ta­varmuus ja toi­minnan laatu. Vas­taamme mark­ki­noiden ja muut­tuvan toi­min­taym­pä­ristön tuomiin haas­teisiin ja kehi­tämme jat­ku­vasti pal­ve­lu­jamme. Asiak­kai­demme palaute on meille tärkeää, jotta voimme täyttää asiak­kai­demme odo­tukset toi­vo­tulla ja asiak­kai­tamme hyö­dyt­tä­vällä tavalla.

KURSSIMESTA:n koh­de­ryhmiä ovat muun muassa teol­lisuus, kiin­teistö- ja infra­ra­ken­ta­minen, huolto, kun­nos­sapito, kiin­teis­tö­huolto, pal­ve­lu­lii­ke­toi­minta sekä tavara- ja hen­ki­lö­lii­kenteen kul­je­tus­yri­tykset. Kou­lut­ta­ji­namme toi­mivat eri alojen huip­puo­saajat, jotka myös päi­vit­tävät osaa­mistaan jatkuvasti.

Miten KURSSIMESTA palvelee asiakkaitaan? 

Pal­ve­lu­kon­septiin kuuluu myös ras­kaiden ajo­neu­vo­luokkien ajo­luvat, kul­je­tusalan perus­tason ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tukset. Avus­tamme myös asiak­kai­tamme kul­je­tusalan oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sissa tarpeen mukaan.

Pal­ve­lu­kon­septiin kuuluu myös asiak­kai­demme toi­vo­musten mukaan toteu­tetut tilaus­kou­lu­tukset, kuten työ­tur­val­lisuus, ensia­pu­kou­lu­tukset, kuorma- ja linja-auton­kul­jet­tajien ammat­ti­pä­te­vyyden jat­ko­kou­lu­tukset sekä eri alojen asia­kas­pal­ve­lu­kou­lu­tukset ja myynti- ja asia­kas­pal­ve­li­joiden hen­ki­lö­koh­taiset valmennukset.

Yri­tyk­sellä on Lii­kenteen tur­val­li­suus­vi­raston Tra­ficomin myön­tämät kurs­si­kes­kusoi­keudet kuorma- ja linja-auton­kul­jet­tajien ammat­ti­pä­te­vyys­jat­ko­kou­lu­tusta varten, kou­lu­tus­keskus koodi on 063734.

Olemme hakeneet askel­merk­ke­jämme tietyn ydin­po­rukan kanssa viik­kojen ajan ja toi­vomme pon­nis­tuksen osuvan lan­kulla nappiin ja digi­loik­kamme onnistuu odo­tusten mukai­sesti, eikä loik­kaamme tuomita yliastutuksi.

Valmiina palvelukseenne

KURS­SI­MESTA
Veikko Kytölä