Mercedes-Benz käyttökoulutus, verkkokurssi

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen.

Kou­lu­tuk­sessa käydään läpi Mercedes-Benzin tek­niset inno­vaatiot, jotka paran­tavat kul­jet­tajan viih­ty­vyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.

Esi­merk­keinä näistä ovat digi­taa­linen Mul­ti­media Cockpit -ohjaamo, Mir­rorCam-pei­li­ka­merat, Active Brake Assist 5 -hätä­jar­rua­vustin sekä Active Drive Assist -puo­li­au­to­maat­tinen ajaminen.

Lisäksi kou­lu­tuk­sessa käydään läpi talou­del­lista ajo­tapaa ja siihen vai­kut­tavia teki­jöitä, joista esi­merkkinä enna­koivan vakio­no­peus­sää­timen PPC:n oikeaop­pinen käyttö. Kou­lu­tuksen on tuot­tanut Veho Oy Ab.

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Ilmoit­taudu verk­ko­kou­lu­tukseen net­ti­si­vuil­lamme. Saat tun­nukset kou­lu­tukseen säh­kö­pos­titse. Kir­jaudu jär­jes­telmään. Tun­nis­taudu hen­ki­lö­koh­tai­silla verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla tai mobii­li­var­men­teella ja aloita koulutus.

Voit suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päi­vässä (7h, 1h = 45min) tai kahtena peräk­käisenä päivänä (2 x 3,5h). Kou­lutus on jaettu aina kahteen osaan, tämä myös sil­loinkin, jos valitset suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päivässä.

Kou­lutus tapahtuu ver­kossa, joten voit osal­listua mistä haluat.

Voit käyttää mitä tahansa uudehkoa tie­to­ko­netta, äly­pu­he­linta tai tablettia, lait­teessa pitää olla ääni- ja kuvayhteys, sekä riittävä Internet-yhteys, suo­sit­te­lemme vähintään 10Mbps.

Tar­vitset lisäksi Whatsapp- tai Signal-sovel­luksen val­vomon yhteyttä varten. Ne ovat ilmaisia ja helppoja asentaa puhelimeen.

Osallistu kurssille sinulle sopivana aikana

Voit vapaasti valita kou­lu­tuksen aloi­tus­hetken, kunhan huo­lehdit, että ehdit suo­rittaa kou­lu­tuksen loppuun ennen val­vomon sul­keu­tu­mista. Valvova kou­luttaja, joka auttaa sekä tie­to­tek­ni­sissä haas­teissa että kou­lu­tusai­heeseen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Valvomo on avoinna ma-to 8-22 ja pe-la 8-16 

Kou­lut­tajasi lähettää tiedon käy­dystä kou­lu­tuk­sesta Tra­fico­mille säh­köi­sesti. Lisäksi saat todis­tuksen PDF-muo­dossa ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuksen suo­ri­tuk­sesta itsellesi suoraan koulutusportaaliin.