Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle, verkkokurssi

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista:

  • Ajo­neu­vo­tek­nii­kasta ja sen mer­ki­tyk­sestä ajo­neuvon käy­tet­tä­vyyteen, kes­tä­vyyteen ja polttoainekulutukseen.
  • Päi­vit­täis­tar­kas­tusten mer­ki­tyk­sestä auton käy­tet­tä­vyyden ja moit­teet­toman toi­minnan kannalta.
  • Hal­lin­ta­lait­teiden tek­ni­sistä omi­nai­suuk­sista ja toi­min­nasta ajo­neuvon hal­linnan kan­nalta, sekä oikean käytön kannalta.
  • Tele­ma­tiikan avulla saa­tavan tiedon hyö­dyn­tä­mi­sestä ajo­neuvon käy­tet­tä­vyyden, kes­tä­vyyden ja polt­toai­ne­ta­louden kannalta.

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Ilmoit­taudu verk­ko­kou­lu­tukseen net­ti­si­vuil­lamme. Saat tun­nukset kou­lu­tukseen säh­kö­pos­titse. Kir­jaudu jär­jes­telmään. Tun­nis­taudu hen­ki­lö­koh­tai­silla verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla tai mobii­li­var­men­teella ja aloita koulutus.

Voit suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päi­vässä (7h, 1h = 45min) tai kahtena peräk­käisenä päivänä (2 x 3,5h). Kou­lutus on jaettu aina kahteen osaan, tämä myös sil­loinkin, jos valitset suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päivässä.

Kou­lutus tapahtuu ver­kossa, joten voit osal­listua mistä haluat.

Voit käyttää mitä tahansa uudehkoa tie­to­ko­netta, äly­pu­he­linta tai tablettia, lait­teessa pitää olla ääni- ja kuvayhteys, sekä riittävä Internet-yhteys, suo­sit­te­lemme vähintään 10Mbps.

Tar­vitset lisäksi Whatsapp- tai Signal-sovel­luksen val­vomon yhteyttä varten. Ne ovat ilmaisia ja helppoja asentaa puhelimeen.

Osallistu kurssille sinulle sopivana aikana

Voit vapaasti valita kou­lu­tuksen aloi­tus­hetken, kunhan huo­lehdit, että ehdit suo­rittaa kou­lu­tuksen loppuun ennen val­vomon sul­keu­tu­mista. Valvova kou­luttaja, joka auttaa sekä tie­to­tek­ni­sissä haas­teissa että kou­lu­tusai­heeseen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Valvomo on avoinna ma-to 8-22 ja pe-la 8-16 

Kou­lut­tajasi lähettää tiedon käy­dystä kou­lu­tuk­sesta Tra­fico­mille säh­köi­sesti. Lisäksi saat todis­tuksen PDF-muo­dossa ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuksen suo­ri­tuk­sesta itsellesi suoraan koulutusportaaliin.