SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-korttikoulutus

Suorita sähkötyöturvallisuuskurssi verkkokoulutuksena 24/7 tai avoimella kurssilla läsnäolokoulutuksena 

Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti -kurssin sisältö perustuu SFS6002-stan­dardiin ja kurssi täyttää säh­kö­tur­val­li­suuslain 1135/2016 83§ aset­tamat vaatimukset. 

Kou­lu­tuksen suo­rit­tanut tuntee säh­kö­työ­tur­val­li­suutta kos­kevat kes­keiset sää­dökset, säh­kö­työ­tur­val­lisuus SFS 6002 -stan­dardin, sähkön vaarat sekä oikeat työs­ken­te­ly­tavat, käyt­tö­toi­men­piteet ja kunnossapitokäytännöt. 

Sähkötyöturvallisuuskurssin sisältö

 • Ter­ve­tuloa kurssille/​ joh­danto kurssiin 
 • Säh­köntyön vaa­ral­lisuus, tyy­pil­liset kuo­lemaan joh­taneet säh­kö­työ­ta­pa­turmat ja niiden syyt 
 • Ensiapu  
 • Lain­sää­däntö ja vastuut 
 • Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­mää­räykset ja -ohjeet 
 • Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­käy­tännön orga­ni­sointi ja hen­ki­löiden vastuut 
 • Tur­val­liset työ­vä­lineet ja hen­ki­lö­koh­taiset suojaimet 
 • Käyt­tö­toi­men­piteet ja toi­minnan tarkastukset 
 • Työs­kentely jännitteettömänä 
 • Lähi- ja jännitetyöt 
 • Käyttö- ja kun­nos­sa­pi­totyöt sekä opastaminen 
 • Yhteenveto  
 • Kurs­silla on stan­dardin SFS 6002 mukaiset tes­ti­ky­sy­mykset ja koe 

Koulutuksen kohderyhmä

Kou­lutus on tar­koi­tettu kai­kille säh­köalan töitä teke­ville hen­ki­löille, joiden työhön sisältyy sähkön läs­nä­olosta joh­tuvia vaaroja. 

Esi­merkkejä kou­lu­tukseen osal­lis­tuvien hen­ki­löiden tehtävistä: 

 • työn­johdon tehtävät 
 • käyt­tö­toi­minnan tehtävät 
 • suun­nit­te­lu­teh­tävät 
 • ope­tus­teh­tävät 
 • muut asian­tun­ti­ja­teh­tävät 
 • Toteu­tus­tavat verk­ko­kou­lutus tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus 

Koulutuksen hinta 159€ + alv

 • Hintaan sisältyy mate­ri­aalit sekä hyväk­sy­tystä suo­ri­tuk­sesta Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti
 • Päte­vyyden voi­mas­saolo Työ­tur­val­li­suus­kortti on voi­massa viisi (5) vuotta. 

Sähkötyöturvallisuuskortti

Kou­lu­tuksen hyväk­sy­tysti suo­rit­ta­neille myön­netään viisi vuotta voi­massa oleva säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti. Kortti pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Suo­ri­tetun kou­lu­tuksen jälkeen annettu pape­rinen todistus tai säh­kö­pos­titse lähe­tetty todistus ei korvaa var­si­naista säh­kö­työ­tur­val­li­suus­korttia todistus toimii väliai­kaisena todis­tuksena kou­lu­tuksen suorittamisesta. 

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen

Kou­lu­tuk­sesta myön­nettävä Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti on voi­massa viisi vuotta. Kortti uusitaan suo­rit­ta­malla joko avoi­mella läs­nä­olo­kou­lu­tuk­sella tai verk­ko­kou­lu­tuk­sella sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus.

Sähkötyöturvallisuuskortti -koulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuksia myös tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisäl­lössä otetaan huo­mioon yri­tyksen toi­miala, työ­paikan olo­suhteet ja tapaturmariskit.

Kou­lutus toteu­tetaan halua­manasi ajan­kohtana valit­se­massasi pai­kassa. Kou­lutus voidaan toteuttaa myös yri­tyksesi tiloissa.

Kortin toimitus

Viral­linen Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortti pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Tar­vit­taessa kou­lu­tuk­sesta voi saada väliai­kaisen todis­tuksen kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta, todistus on voi­massa 30 pv. Kortin toi­mi­tuksen hoitaa Posti. Emme vastaa Postin mah­dol­li­sesti aiheut­ta­mista korttien katoa­mi­sista. 

Peruutusehdot

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € +alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.