Tietosuojaseloste

Tämä on Vek­siT­raffic Oy/​ KURS­SI­MESTAN asiak­kaita, poten­ti­aa­lisia asiak­kaita sekä sidos­ryhmiä koskeva yleisen tie­to­suoja-ase­tuksen (GDPR) mukainen tie­to­suo­ja­se­loste. Doku­men­tissa kuvataan mitä tietoja Vek­siT­raffic Oy/​KURSSIMESTA kerää asiak­kaistaan ja verk­ko­si­vu­vie­rai­luista sekä kuinka tietoja käsi­tellään ja suojataan.

Rekis­te­rin­pitäjä

Vek­siT­raffic Oy / KURSSIMESTA 

(y-tunnus 2527161-6)


Osoite:

www​.kurs​si​mesta​.fi


Puhelin:

+358 40 359 1020


Säh­kö­posti: 

toi­misto@kurssimesta.fi

Tie­to­suo­ja­vas­taava

Veikko Kytölä, toi­misto@kurssimesta.fi

 

Rekis­terin nimi

Asiakas-, sidos­ryhmä-, tie­dotus- ja markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koitus
 

Käsit­te­lemme hen­ki­lö­tietoja tar­jo­tak­semme säh­köisiä pal­ve­luita asiak­kail­lemme, yllä­pi­tääk­semme, hoi­taak­semme ja kehit­tääk­semme asia­kas­suh­detta sekä toteut­taak­semme asiakkaan ja rekis­te­rin­pi­täjän oikeuksia ja vel­vol­li­suuksia. Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn perus­teena on oikeu­tettu etu, laki­sää­teiset vel­voitteet ja viran­omaisen vaa­ti­mukset.
 

Näiden lisäksi tietoja saa­tetaan käyttää lakien ja ase­tusten mukai­sesti verk­ko­pal­ve­luihin liit­tyviin tar­koi­tuksiin, tut­ki­mus­toi­mintaan sekä rekis­te­rin­pi­täjän mai­nonnan ja/​tai suo­ra­mark­ki­noinnin suun­taa­miseen asia­kas­tie­tojen perus­teella rekis­te­rin­pi­täjän kanavien kautta. Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn perus­teena on suos­tumus ja rekis­te­rin­pitäjä kerää ainoastaan tietoja, jotka ovat pal­ve­lu­tuot­ta­misen ja kehit­tä­misen kan­nalta vält­tä­mät­tömiä. Hen­ki­lö­tietoja ei käytetä auto­maat­tiseen pää­tök­sen­tekoon tai profilointiin.

Rekisteri sisältää seu­raavia tietoja hen­ki­löistä (tie­to­si­sältö ja säilytysaika)

Hen­kilön nimi, asema, yritys/​organisaatio, yhteys­tiedot kuten puhe­lin­numero, säh­kö­pos­tio­soite, osoite, sosi­aa­lisen median osoite, hen­kilön tunnus, tiedot tila­tuista palveluista/​tuotteista ja niiden muu­tok­sista, las­ku­tus­tiedot ja muut asia­kas­suh­teeseen ja tilat­tuihin pal­ve­luihin liit­tyvät tiedot sekä rekis­te­röinnin alka­mi­sa­jan­kohta. Tietoja käsi­tellään ainoastaan tar­peel­lisen ajan, jonka jälkeen tiedot pois­tetaan rekis­te­ristä tai kunnes rekis­te­röity peruuttaa suos­tu­muk­sensa tie­tojen käsittelyyn.

 

Ammat­ti­pä­te­vyyden jat­ko­kou­lu­tuksen mer­kin­töjen säi­ly­tyk­sessä Vek­siT­raffic Oy/KURSSIMESTA:lla on kuuden (6) vuoden säi­ly­tys­vel­vol­lisuus sekä työ­tur­val­lisuus- ja tuli­työ­korttien suo­ri­tusten osalta viiden (5) vuoden säi­ly­tys­vel­vol­lisuus. Näiden vält­tä­mät­tömien mer­kin­töjen osalta tietoja ei voida poistaa ennenkuin pal­ve­lu­tar­joajan laki­sää­teinen säi­ly­tys­vel­vol­lisuus päättyy. 

Rekis­terin tie­to­lähteet
 

Tietoja kerätään yrityksiltä/​organisaatioilta asia­kas­suhteen alkaessa ja luon­nol­li­silta hen­ki­löiltä itseltään säh­kö­pos­titse, puhe­li­mitse, sosi­aa­lisen median, asia­kas­ta­paa­misten, säh­köisten rekis­te­röi­tymis-, yhtey­denotto- ja tilaus­lo­mak­keiden kautta. Lisäksi luon­nol­listen hen­ki­löiden tietoja voidaan vas­taa­nottaa rekis­te­rin­pi­täjän pal­ve­luita ostavien orga­ni­saa­tioiden kautta, jolloin tie­tojen luo­vut­ta­jalla on vel­vol­lisuus tie­dottaa tie­tojen käsit­te­lystä asian­omaisia. Kaikkien tahojen kanssa, joilta tietoja voidaan perus­tel­lusta syystä vas­taa­nottaa, on tehty tie­to­jen­kä­sit­telyyn liit­tyvät lain­mu­kaiset sopi­mukset ja tietoja käsi­tellään aina luottamuksellisina.

Tie­tojen luo­vut­ta­minen kol­man­sille osapuolille

Läh­tö­koh­tai­sesti rekis­te­rin­pi­täjän tietoja ei luo­vuteta kol­man­sille osa­puo­lille. Vält­tä­mät­tömiä viran­omai­sille toi­mi­tet­tavia tietoja käsi­tellään ja säi­ly­tetään huo­lel­li­sesti viran­omais­oh­jeiden mukai­sesti. Sikäli kun pal­velun tuottaminen/​toteuttaminen sitä vält­tä­mättä edel­lyttää, rekis­te­rin­pitäjä voi luo­vuttaa eteenpäin sopi­musyh­teis­työ­kump­pa­nille perus­yh­teys­tiedot kuten nimi, puhe­lin­numero ja säh­kö­posti. Näiden sopi­musyh­teis­työ­kump­pa­neiden kanssa on laa­dittu asian­mu­kaiset hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyyn liit­tyvät sopi­mukset, joissa on käsit­te­lyeh­tojen lisäksi sitou­duttu salas­sapito- ja huolellisuusvelvoitteeseen.

Tie­tojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekis­te­rissä olevia hen­ki­lö­tietoja ei luo­vuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuolelle. 

Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­teriin kir­ja­tulla hen­ki­löllä on oikeus pyytää yhteen­vetoa tal­len­ne­tuista hen­ki­lö­tie­doistaan, vaatia näiden tie­tojen oikai­se­mista, pois­ta­mista tai rajoit­ta­mista. Mikäli henkilö haluaa tar­kistaa hänestä tal­len­netut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kir­jal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle osoit­teeseen . Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on oikeus vaatia pyynnön esit­täjää todis­tamaan hen­ki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pitäjä vastaa pyyntöön pää­sään­töi­sesti kuu­kauden kuluessa. Rekis­teriin kir­ja­tulla hen­ki­löllä on ”oikeus tulla unoh­de­tuksi” vain, jos rekis­te­rin­pi­tä­jällä ei ole laki­sää­teisiä vel­voit­teita jatkaa hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyä. Rekis­te­rin­pitäjä tuhoaa kaikki rekis­te­röityä kos­kevat tiedot asian­mu­kai­sesti tal­len­nus­muo­dosta huo­li­matta. Mikäli rekis­te­röity katsoo, ettei hen­ki­lö­tie­tojen käsittely ole lain­mu­kaista, hänellä on oikeus tehdä valitus val­vo­valle viranomaiselle.

Rekis­terin suo­jauksen periaatteet

Kaikki hen­ki­lö­tiedot suo­jataan asiat­tomien pää­syltä ja käsit­te­lyltä sekä säi­ly­tetään luot­ta­muk­sel­lisina. Rekis­te­reihin on käyt­tö­oikeus vain Vek­siT­raffic Oy/​KURSSIMESTAN pal­ve­luk­sessa ole­villa hen­ki­löillä, joilla toi­mensa puo­lesta on perus­tel­lusti tarve käsi­tellä tietoja. Rekis­teriä käy­tet­täessä kaikki laitteet, joilla rekis­teriä käy­tetään, on suo­jattu hen­ki­lö­koh­taisin kir­jau­tu­mis­tiedoin ja sala­sanoin. kurs​si​mesta​.fi -verk­ko­si­vusto on suo­jattu SSL-ser­ti­fi­kaa­tilla, jolla var­mis­tetaan, että sivuston käyt­tä­minen ja tie­tojen anta­minen on tur­val­lista. Rekis­terin käsit­te­lyssä nou­da­tetaan huo­lel­li­suutta ja tie­to­jär­jes­telmien avulla käsi­tel­tävät tiedot suo­jataan asianmukaisesti.

Linkit ja evästeet

Rekis­te­rin­pi­täjän verk­ko­si­vus­tolla voi olla linkkejä kol­mansien osa­puolien yllä­pi­tä­mille sivus­toille. Vek­siT­raffic Oy / KURS­SI­MESTA ei vastaa täl­laisten ulko­puo­listen sivus­tojen sisäl­löstä tai yksi­tyi­syy­den­suo­ja­käy­tän­nöistä. Vek­siT­raffic Oy/​KURSSIMESTA saattaa käyttää sivus­tollaan eväs­teitä kävi­jä­ti­las­tojen seu­raa­mi­seksi ja pal­ve­luiden paran­ta­mi­seksi. Eväs­teiden käyttö edel­lyttää aina käyt­täjän suostumuksen.

Laa­dittu 11.8.2020. Päi­vi­tetty 20.7.2021.