Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa, verkkokurssi 

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä.

Tavoit­teena on oppia ymmär­tämään, mikä saa ihmisen tekemään vir­heitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheut­tamia onnettomuuksia.

Toi­sessa osiossa tar­kas­tellaan tie­lii­kenteen onnet­to­muus­ti­lastoja ja onnet­to­muus­tyyppejä, sekä tutus­tutaan ensiavun hoitoketjuun.

Mitä kurssilla käsitellään?

Tavoit­teena on opettaa kul­jet­ta­jille toi­minta onnet­to­muus­pai­kalla ja auttaa koh­taamaan hätä­ti­lan­teita, jotka voivat tulla vas­taamme niin toi­mis­tolla, ter­mi­naa­lissa, hen­ki­lö­kul­je­tuk­sissa kuin vapaa-ajallammekin.

Hätäen­siavun osassa tutus­tutaan miten eri­laiset vammat ja sai­ras­koh­taukset syn­tyvät, sekä miten toi­mitaan hätä­ti­lan­teessa ja var­mis­tetaan ammat­tiavun pää­se­minen paikalle.

Ilmoit­taudu verk­ko­kou­lu­tukseen net­ti­si­vuil­lamme. Saat tun­nukset kou­lu­tukseen säh­kö­pos­titse. Kir­jaudu jär­jes­telmään. Tun­nis­taudu hen­ki­lö­koh­tai­silla verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla tai mobii­li­var­men­teella ja aloita koulutus.

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Voit suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päi­vässä (7h, 1h = 45min) tai kahtena peräk­käisenä päivänä (2 x 3,5h). Kou­lutus on jaettu aina kahteen osaan, tämä myös sil­loinkin, jos valitset suo­rittaa kou­lu­tuksen yhdessä päivässä.

Kou­lutus tapahtuu ver­kossa, joten voit osal­listua mistä haluat.

Voit käyttää mitä tahansa uudehkoa tie­to­ko­netta, äly­pu­he­linta tai tablettia, lait­teessa pitää olla ääni- ja kuvayhteys, sekä riittävä Internet-yhteys, suo­sit­te­lemme vähintään 10Mbps.

Tar­vitset lisäksi Whatsapp- tai Signal-sovel­luksen val­vomon yhteyttä varten. Ne ovat ilmaisia ja helppoja asentaa puhelimeen.

Osallistu kurssille sinulle sopivana aikana

Voit vapaasti valita kou­lu­tuksen aloi­tus­hetken, kunhan huo­lehdit, että ehdit suo­rittaa kou­lu­tuksen loppuun ennen val­vomon sul­keu­tu­mista. Valvova kou­luttaja, joka auttaa sekä tie­to­tek­ni­sissä haas­teissa että kou­lu­tusai­heeseen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Valvomo on avoinna ma-to 8-22 ja pe-la 8-16 

Kou­lut­tajasi lähettää tiedon käy­dystä kou­lu­tuk­sesta Tra­fico­mille säh­köi­sesti. Lisäksi saat todis­tuksen PDF-muo­dossa ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuksen suo­ri­tuk­sesta itsellesi suoraan koulutusportaaliin.