Tulityökortti

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto 

Tuli­työ­kortti tar­vitaan, kun tehdään tuli­töitä. Tulityö on työ, jonka teke­mi­sessä syntyy kipi­nöitä tai jossa käy­tetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. 

Tuli­työ­korttia ei kui­tenkaan edel­lytetä työ­teh­tä­vässä, jos työ tehdään 

 • vaki­tui­sella tulityöpaikalla 
 • palo­vaa­rat­to­milla työmenetelmillä 
 • vakuut­ta­mat­to­missa kohteissa 

Tulityökoulutus antaa sinulle tulityöpätevyyden

Tuli­työ­kurssi on yhden työ­päivän mit­tainen ja sisältää kuusi oppi­tuntia teoriaa, suojaus- ja alkusam­mu­tus­har­joi­tukset sekä kokeen. Kou­lu­tukseen kuu­luvat seu­raavat aihealueet: 

 • Tulityöt tur­val­li­sesti 
 • Vastuut ja velvollisuudet 
 • Tuli­työ­riskit eri toimintaympäristöissä 
 • Tur­va­toimet eri toi­min­taym­pä­ris­töissä ja suo­jaus­har­joitus, turvallisuus 
 • Toi­minta onnettomuustilanteessa 
 • Alkusam­mu­tus­har­joitus 
 • Koe, kysy­mysten käsittely ja kurssin päättäminen 

Kurssiin sisältyy suo­men­kie­linen oppi­kirja Ryh­dyt­täessä tuli­töihin.   

Koulutuksen hinta 110€ + alv

 • Kou­lu­tuksen kesto Kah­deksan (8) tuntia 
 • Toteu­tus­tavat tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus 
 • Hintaan sisältyy mate­ri­aalit sekä hyväk­sy­tystä suo­ri­tuk­sesta Tuli­työ­kortti
 • Päte­vyyden voi­mas­saolo Työ­tur­val­li­suus­kortti on voi­massa viisi (5) vuotta.

Mihin Tulityökortti tarvitaan? 

Tuli­töitä ovat mm. kipi­nöintiä aiheuttava kaasu- ja kaa­ri­hitsaus, poltto- ja kaa­ri­leikkaus, laik­ka­leikkaus ja metallien hionta. Tuli­töiksi luetaan myös työt, joissa käy­tetään kaa­su­pol­tinta, muuta avo­liekkiä, kuu­mail­ma­pu­hal­linta tai muuta näihin ver­rat­tavaa voi­ma­kasta läm­pö­sä­teilyä tuot­tavaa työvälinettä. 

Tuli­työ­kort­ti­tut­kinnon tavoit­teena on antaa kou­lu­tet­ta­ville tietoa tuli­töiden ris­keistä ja ehkäistä vahinkoja etu­käteen. Kurs­silla käydään läpi vaa­ra­ti­lan­teita sekä ope­tellaan kuinka toimia oikein vahingon sattuessa. 

Tulityökortin uusiminen

Tuli­työ­kortti uusitaan käy­mällä tuli­työ­kort­ti­kou­lu­tuk­sessa viiden vuoden välein. Jos tuli­työ­korttisi on kadonnut, voit olla suoraan yhtey­dessä Suomen Pelas­tusalan Kes­kus­jär­jestöön, josta saat tilattua itsellesi uuden kortin. Tuli­työ­kortin voi tilata vain voi­massa olevan kadonneen kortin tilalle. 

Mikäli et tiedä onko korttisi voi­massa, tar­kista voi­mas­saolo etu­käteen Suomen Pelas­tusalan Kes­kus­jär­jes­töstä www​.spek​.fi. Tuli­työ­kortit toi­mi­tetaan noin 2-4 vii­kossa tilauksesta. 

Lakisääteinen tulityöpätevyys

Työ­nan­tajan on lain mukai­sesti huo­leh­dittava, että työn­te­kijät on pereh­dy­tetty toi­mimaan tur­val­li­sesti työ­mailla ja että jokainen pystyy tekemään työtä tur­val­li­sesti koko työ­uransa. Tuli­työ­tur­val­li­suutta ohjaavat seu­raavat lait, ase­tukset ja ohjeet: 

 • Pelas­tuslaki (379/2011) 
 • Vakuu­tus­so­pi­muslaki (543/1994) 
 • Tuli­työlaki (738/2002) 
 • Rikoslaki (392/2005) 
 • Val­tio­neu­voston asetus työ­paik­kojen tur­val­lisuus- ja ter­veys­vaa­ti­muk­sista (577/2003) 
 • Tulityöt suo­je­luohje 2016 
 • Tuli­töiden palo­tur­val­lisuus (SFS 5900) 
 • Katto- ja vede­ne­ris­tys­töiden tuli­töiden palo­tur­val­lisuus (SFS 5991) 

SPEKin myöntämä Tuli­työ­kortti hyväk­sytään Nor­jassa, Ruot­sissa ja Tans­kassa, ja vas­taa­vasti SPEK hyväksyy näiden maiden palon­tor­jun­ta­liit­tojen myön­tämän kortin Suomessa. 

Tuli­työ­kort­ti­kou­lutus on voi­massa viisi vuotta suoritusajankohdasta. 

Suo­messa on jo yli 1,5 mil­joonaa tuli­työ­kou­lu­tettua. Kou­lu­tuksen ansiosta tuli­töistä aiheu­tuvien tapa­turmien ja tuli­pa­lojen määrä on vähen­tynyt murto-osaan kou­lu­tuksen alkuajoista. 

Tulityökorttikoulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme Tuli­työ­kort­ti­kou­lu­tuksia myös tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisäl­lössä otetaan huo­mioon yri­tyksen toi­miala, työ­paikan olo­suhteet ja tapaturmariskit. 

Kou­lutus toteu­tetaan halua­manasi ajan­kohtana valit­se­massasi pai­kassa. Kou­lutus voidaan toteuttaa myös yri­tyksesi tiloissa. 

Kortin toimitus

Viral­linen Tuli­työ­kortti pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen Tuli­työ­kort­ti­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen Tuli­työ­kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Tar­vit­taessa kou­lu­tuk­sesta voi saada väliai­kaisen todis­tuksen kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta, todistus on voi­massa 30 pv. Kortin toi­mi­tuksen hoitaa Posti. Emme vastaa Postin mah­dol­li­sesti aiheut­ta­mista korttien katoa­mi­sista. 

Peruutusehdot

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € +alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.