Työturvallisuuskortti

Käy työturvallisuuskorttikoulutus Webinaarina vaivattomasti verkon kautta 

Työ­tur­val­li­suus­keskus TTK on myön­tänyt KURS­SI­MES­TALLE oikeuden kou­luttaa TTK:n työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuksia vir­tu­aa­lio­pe­tuksena toistaiseksi.

Webi­naa­ri­kou­lu­tukset jär­jes­tetään vir­tu­aa­li­luo­kassa, jonne osal­lis­tujat liit­tyvät verkon väli­tyk­sellä. Toteu­tusai­ka­taulun mukaisena aikana voit osal­listua webi­naariin halua­mallasi lait­teella juuri sieltä mistä haluat – vaikka kesämökiltäsi.

Osal­lis­tu­jilla ja kou­lut­ta­jalla on koko kou­lu­tuksen ajan ääni- ja kuvayhteys toi­siinsa, ja osal­lis­tujat näkevät ja kuu­levat myös toi­sensa. Kou­lu­tukseen osal­lis­tu­jalla tulee olla riit­tävän tehokas internet-yhteys. Suo­sit­te­lemme vähintään 10Mbps tehoista nettiliittymää.

Laadukasta koulutusta kokeneiden kouluttajien johdolla 

Meillä on pitkä kokemus työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sista, ja niistä vas­taavat kokeneet kou­lut­ta­jamme. Jär­jes­tämme työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksia sekä kai­kille avoimina että yri­tyksen omille ryh­mille jär­jes­tet­tyinä tilaisuuksina. 

Kai­kista Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sista on mah­dol­lisuus saada kuorma- ja linja-auton­kul­jet­tajien ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kintä Tra­ficomin ammattipätevyysrekisteriin 

Parhaiden käytäntöjen mukainen etäkoulutus 

Kou­lu­tukset toteu­tetaan TTK:n ohjeis­tuksen sekä par­haiksi todet­tujen etä­ope­tuksen peda­go­gisten käy­tän­töjen mukai­sesti. Kou­lu­tuksen ja kokeen hyväk­sy­tysti suo­rit­taneet saavat TTK:n myön­tämän työ­tur­val­li­suus­kortin, joka on voi­massa nor­maa­listi 5 vuotta sen myöntämisestä.

Kou­lu­tuk­sesta annetaan myös väliai­kainen suo­ri­tus­to­distus, joka on voi­massa kuu­kauden suo­ri­tus­päi­västä. Var­si­nainen kortti toi­mi­tetaan noin kolmen viikon kuluessa pos­titse tilauk­sessa anta­maasi osoitteeseen.

Katso video

Ohjeita Työturvallisuuskortti (TTK) - verkkokoulutukseen osallistujille 

 • Voit osal­listua tie­to­ko­neella tai tablet-lait­teella, mutta var­mis­tathan, että sinulla on toimiva kamera sekä mik­rofoni sekä riit­tävän tehokas internet-yhteys, suo­sit­te­lemme 10Mbps. Nämä ovat kou­lu­tukseen osal­lis­tu­misen edellytyksenä. 
 • Suo­sit­te­lemme Google Chrome -selainta 
 • Saman yhteyden takana ei voi olla useampaa hen­kilöä. Jokaisen suo­rit­tajan on siis lii­tyttävä Työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tukseen omalla lait­teellaan ja ilmoit­tau­duttava erikseen. 
 • Kou­lu­tukseen kuuluva koe jär­jes­tetään säh­köi­sellä tent­ti­jär­jes­tel­mällä nor­maa­listi kou­lu­tus­päivän aikana. Tent­ti­suo­ritus kir­jautuu ilmoit­tau­tu­neelle suo­rit­ta­jalle hen­ki­lö­koh­taisena. Hyväk­sytyn tentin jälkeen osal­lis­tu­jalle pos­ti­tetaan Työturvallisuuskortti. 
 • Var­si­nainen linkki kolu­tukseen liit­ty­mi­seksi tulee osal­lis­tu­jalle kurs­sille osal­lis­tu­mis­vah­vis­tuksen yhteydessä. 
 • Kou­lu­tukset toteu­tetaan nor­maa­listi klo 8:00 - 16:00 välillä, ja toi­sinaan jär­jes­tetään myös Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lutus ilta­kou­lu­tuksena kahtena peräk­käisenä iltana klo 17.00 - 21.00 välisinä aikoina. Ole hyvissä ajoin kir­jau­tu­neena kou­lu­tukseen
 • Kou­lutus on tällä het­kellä saa­ta­villa vain suo­men­kie­lisenä. Osal­lis­tu­jalla on oltava riit­tävän hyvä suomen kielen taito, jotta hän ymmärtää kou­lu­tuksen sisällön ja pystyy suo­rit­tamaan suo­men­kie­lisen tentin. Tulkin käyttö ei ole mahdollista.

Koulutuksen hinta 59,90 € + alv.

 • Kou­lu­tuksen kesto kah­deksan (8) tuntia
 • Toteu­tus­tavat webi­naari, tilaus­kou­lutus tai läsnäolokoulutus
 • Hintaan sisältyy mate­ri­aalit sekä hyväk­sy­tystä suo­ri­tuk­sesta työ­tur­val­li­suus­kortti
 • Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta mah­dol­lista saada Kuorma- ja linja-auto­kul­jet­tajan jat­ko­kou­lu­tuksen ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kintä. Ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kin­nästä veloi­tamme viran­omais­kulun 11 € (alv 0 %) sekä käsit­te­ly­kulun 2,50 € (+ alv 24 %).
 • Työ­tur­val­li­suus­kortti on voi­massa viisi (5) vuotta.

Mitä työturvallisuuskortti -koulutus sisältää?

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lutus antaa perus­tiedot työn­te­ki­jälle työym­pä­ristön vaa­roista ja työ­suo­je­lusta. Työ­tur­va­kort­ti­kou­lu­tuksen tavoit­teena on parantaa yhteisten työ­paik­kojen tur­val­li­suutta. Työ­tur­val­li­suus­kortti sopii kai­kille alasta riippumatta. 

Työ­tur­val­li­suus­kortin ovat kehit­täneet suo­ma­laiset teol­li­suus­yri­tykset yhdessä työ­mark­ki­na­jär­jes­töjen, vakuu­tusalan ja kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Kou­lutus on val­ta­kun­nal­linen ja nou­dattaa yhden­mu­kaisia standardeja. 

Työ­tur­val­li­suus­kortin saanut henkilö on oppinut havain­noimaan vaa­ra­ti­lan­teita ja riskejä sekä tie­dos­tamaan työ­tur­val­li­suuteen vai­kut­tavia teki­jöitä. Hän osaa ennal­taeh­käistä tapa­turmia ja tietää, miten toimia onnet­to­muus­ti­lan­teissa. Työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sessa käydään lisäksi läpi sekä työn­te­ki­jöiden että joh­tajien vastuita. 

Kou­lutus kestää kah­deksan tuntia ja työ­tur­val­li­suus­kortti tulee uusia viiden vuoden välein. 

Työturvallisuuskoulutuksessa opittavat asiat: 

Yhteinen työpaikka ja työturvallisuus 

 • Työ­tur­val­li­suuden seu­ranta yhtei­sellä työpaikalla
 • Yhteisen työ­paikan toimijat
 • Miten työ­tur­val­li­suus­vastuu muodostuu?
 • Työ­nan­tajan rooli - ylin johto, kes­ki­johto, työnjohto
 • Työn­te­kijän rooli
 • Vas­tuunjako vuokratyössä
 • Työs­sä­op­pijat työpaikalla
 • Työ­suo­je­luor­ga­ni­saatio on yhteistoimintaorganisaatio
 • Työ­suo­je­lu­toi­mi­kunta
 • Työ­ter­veys­huolto
 • Pereh­dyt­tä­minen, työ­nohjaus, työnopastus
 • Pereh­dytys yhtei­sellä työpaikalla
 • Pereh­dyt­tä­minen moni­kult­tuu­ri­sella työpaikalla
 • Nuorten työn­te­ki­jöiden perehdyttäminen

Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia 

 • Vaa­rojen ja kuor­mi­tusten tunnistaminen 
 • Ris­kien­hal­linta 
 • Työssä ja työym­pä­ris­tössä esiin­tyviä työturvallisuusvaaroja 
 • Työ­kaluja vaa­rojen tunnistamiseen 
 • Riskien arviointi seuraus - todennäköisyys 
 • Kuor­mi­tus­te­ki­jöiden tun­nis­ta­minen - harjoituksia 
 • Yhteisen työ­paikan kuormitustekijöitä 
 • Työ­käyt­täy­ty­minen 
 • Tie­don­kulku 
 • Vieras työym­pä­ristö ja vaih­tuvat työryhmät 
 • Väki­vallan uhka 
 • Vaa­ra­te­ki­jöiden tun­nis­ta­minen - harjoituksia 
 • Yhteisen työ­paikan vaaratekijöitä 

Työturvallisuuskoulutuksen materiaalit

Kou­lu­tuksen tukena on kou­lut­tajan jakama kou­lu­tus­ma­te­riaali, jossa on mukana havain­nol­lis­tavia teh­täviä. Työ­tur­val­li­suus­kortin saa­minen edel­lyttää kou­lu­tuksen päät­teeksi jär­jes­tetyn kir­jal­lisen kokeen läpäisyä.

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta käy­tetään myös seu­raavia nimi­tyksiä: työ­tur­va­kou­lutus, tur­va­kou­lutus, työ­tur­val­li­suus­kou­lutus, työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lutus, vihreä kortti, työ­tur­va­kortti, työturvallisuuskortti.

Työturvallisuuskortin uusiminen

Työ­tur­val­li­suus­kortti uusitaan käy­mällä viiden vuoden välein kah­deksan (8) tunnin työ­tur­val­li­suus­kou­lutus. Jos työ­tur­val­li­suus­korttisi on kadonnut, voit olla yhtey­dessä Työ­tur­val­li­suus­kes­kukseen, josta saat tilattua itsellesi uuden kortin. 

Työ­tur­val­li­suus­kortin voi tilata vain voi­massa olevan kadonneen kortin tilalle. Mikäli et tiedä onko korttisi voi­massa, tar­kista voi­mas­saolo etu­käteen Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sesta, www​.ttk​.fi . Työ­tur­val­li­suus­kortit toi­mi­tetaan 2-4 vii­kossa tilauksesta. 

Työturvallisuuskorttikoulutus tilauskoulutuksena omalle ryhmälle 

Jär­jes­tämme työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuksia myös tilaus­kou­lu­tuksina asiak­kai­demme omille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan. Kou­lu­tuksen sisäl­lössä otetaan huo­mioon yri­tyksen toi­miala, työ­paikan olo­suhteet ja tapaturmariskit. 

Kou­lutus toteu­tetaan halua­manasi ajan­kohtana valit­se­massasi pai­kassa. Kou­lutus voidaan toteuttaa myös yri­tyksesi tiloissa. 

Kortin toimitus

Viral­linen työ­tur­val­li­suus­kortti pos­ti­tetaan 2-4 viikon kuluessa kou­lu­tus­päi­västä. Jokainen työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuksen suo­rit­tanut saa itselleen työ­tur­val­li­suus­kortin pos­ti­tettuna tilauk­sessa annettuun toimitusosoitteeseen. 

Tar­vit­taessa kou­lu­tuk­sesta voi saada väliai­kaisen todis­tuksen kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mi­sesta, todistus on voi­massa 30 pv. Kortin toi­mi­tuksen hoitaa Posti. Emme vastaa Postin mah­dol­li­sesti aiheut­ta­mista korttien katoa­mi­sista. 

Peruutusehdot

Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € +alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu kokonaisuudessaan.